او ...
همیشه نگاه کریمانه اش به دنبال ماست
و دم آ دم ، در زندگیمان نامش جاریست
او را حسین، سیدالشهدا می نامند ...

هر چه داریم از لطفِ ارباب هست و بس
ح س ی ن
...


دل هایی که در
مسیر عاشقی
کم بیاورند
می میرند

لطفا ” زیارت عاشورا ”خواندن روزانه را
امتحان کنید.