ما ...
عشق را ...
اینگونه می خوانیم :
" حسین " ...

.
#عشق