او اسیر در زندان های بعثی
ولی آزاد ...
و من اسیر در زندان نفسم
 هم چنان گرفتار ...

...

بـه پاسداشت سـالــروز بــازگشــت
اسیران آزادمان از زندان های بعثی !