گفت : دلت تنگ بشه چکار می کنی؟

گفتم  : #برای_حسین (علیه السلام)،

گریه می کنم !


آنهایی که با موزیک

گریه می کنند را درک نمی کنم!

حیفِ اشک چشمها ...