گفتم : کربلا میام و اونی میشــم کـــه تو خـواستـی ، نشـد !
گفتم : کربلا میام و اونی میشــم کـــه تــو گفــتـــی ؛ نشـد !
گفتم : کربلا میام ، دلـمــو فـقـــط میـــدم بــه آقـــــا ، نشـد !
گفتم : کربلا میام دلمو گره میزنم به شش گوش و میرم ، نشد !
آقا ، به خدا هر کاری کردم نشد ...

مگه نگفتی هر کی زیر قبه ات دعا کنه ، دعاشو مستجاب میکنی ؟
مگه ما نگفتیم ما رو یادت نره ؟


+ دلـم خوش بود به آدم شدن ....
ولی نشد ...
در به در تر ، شده ام ح س ی ن
یا حسین