دیشب بابا

برای من

یک عروسک خرید ...

.

.

الکی مثلا من بابا دارم ...

امضا : دختر شهید

.

.

دختر ها بابایی اند ...