باید در  قلبم
انقلاب اسلامی
راه بیاندازم !
.
قلبی را که
تسخیر کرده است
شیطان ...

یا بن الحسن ... نگاهی ...