در خیابان قدم می زد

چشمش ، افتاد به "تجملات" برخی ها!

در دلش گفت ، کاش من هم اینگونه بودم

ناگهان یادش آمد ، آیه ایی از قرآن را و زمزمه کرد :

کل من علیها فان ، کل من علیها فان ...

* همه چیز فنا پذیر است *


وقتی تو را دارم

دیگران را میخواهم

چکار ؟

خیر حبیب و محبوب