دلم را باغ وحش کرده ام !

حیوانات مختلف گناهانم

ویران کرده اند ، دلم را ...


+ برخی از گناهان بنده های خدا ، صور حیوانی دارند