الهی ...
خودم هایم را ...
برای خودت بگیر ...
و خودت را ...
به من بده ...!

..
تا خودمان را کامل ندهیم به دست او
لایق نمی شویم ...

لایق شویم !
.
مَن‌ کَانَ لِلّهِ کَانَ اللَهُ لَهُ
«کسی‌ که‌ برای‌ خدا باشد ، خدا برای‌ اوست»
حضرت رسول الله (ص)