آنکه در "جهاد اصغر"...
جان می دهد ... شهید است ...
.
.
مگر می شود ...
قلبت برای انقلاب بتپد ...
و در "جهاد اکبر"جان بدهی ...
و شهید نباشی ...؟!
.
.

در خون غلطیدن برای شهادت زیباست ...

اما خون دل خوردن و جان دادن ... زیباتر ...!
.