نگاه کن مرا ...
که نگاه تو ...
بی نیاز می کند آدم را ...
از همه ی عالم ..
.
.
مشکلات ما از آنجایی شروع شد ...
که پیِ نگاه همه بوده ایم ، جز خدا ...

.
دنبال نگاه خدا باشیم ...