خدایا

هَب لی کَمالَ الاِنقِطاعِ اِلیکَ

را از تو خواهم ...

همین 

همین

همین

...

#بریدنی_سخت ...