حالا تویی و دریای رحمت الهی ..
و
من هستم و غرق در گناهانم
.
چقدر غواص بودنمان با هم
متفاوت است ...
.
.
ماهی جای ش در آب است
نه خاک ...
.
.