اگر پدر به تو می گوید
«فداها ابوها»
بهانه نمی خواهد ...
تو ، چون فاطمه ایی
و پدر چون نبی رحمت ...

وقتی به زندگی ایشان می نگریم ، به این پی می بریم که میتوان جوان بود
و از اولیا خدا هم بود ... تا آنجایی که امام معصوم بگوید : به فدایش ...
این خودش کلی حرف دارد ...