حکایت عشق ...

درباره بلاگ
حکایت عشق ...

از پیــر مـــردی پرسیده اند
" عشق " چند حرف دارد ؟
گفـت : چــهــار حـــرف ...
بـه او خندیدند و رفـتـنـد ...
پیر مرد زیر لب هایش , " حسین " میگفت ...

یا حسین ...

- - - - - - -
پرسه های ذهن م در دنیای کوچک خیال م
دل نـوشت هـایی را به ارمغان می آورد کـه
آنها را در اینجا نشر میدهم ....

به امید گوشه چشمی ...

- - - - - -
برخی!
از مطالب با "خونِ دل" نوشته می شوند
لــطـفـــاً بــا "اشــکِ چشــم" بخـوانـیــد

- - - - - -

نشر مطالب بی ذکر منبع بلا مانع است ،
حلالِ جانتان ...

کربلایی باشید

راوی

این جمـعـیـت عظیــم را که می بینی

به ایــن فـکر میکنی که مگر می شود

پسر فاطمه(س)(عج) در بین مان نباشد

شایــد از کنــارش گـذشته بـاشی و

متوجه ش نشده باشی , مانند همیشه ...!


+ تو هم پیاده میایی به کربلا , میدانم

اربعینِ حسین(ع) آغاز شور آخرالزمانی توست ...

یا حسین

عاشق