چندمین جمعه ی انتظار است ؟

و تو چقدر ، به انتظار من نشسته ایی

تا ظهور کنم ...

امان از دل غافل من ...


برای دلمان ...

دریافت

سال ها ، افسوس میخورم و دلم میشود پر خون ...

تنها و غریبم ، چه کنم ؟

نفس من داده فریبم ، چه کنم ؟

هوایی ام کن ...