این پیام آوران نوروز، چه اندوهی دارد

حضورشان در میان ماشین ها!

. . . . . . .

یا حال من خیلی رو به راه عید نیست؟


+ مادر ، چقدر غریبه شده ایی میان شهر هایمان ...