الهی

نه دیگر حالمان چون گذشته است

و نه احوالمان نوید آینده بهتر را می دهد ،

حول حالنا الی ” #احسن_الحال”را

در رگ هایمان جاری کن ...

که محتاجِ لحظه ای حالِ خوب شده ایم ،

حالی که #فقط_تو در آن جاری باشی ...