حرم ت

سر به سر دلم میگذارد ...


مانده ام ، که چه کنم ، این روزها با غمِ فراق ؟

کربلا که می گویند ، تداعی می شود  برای م

تمامِ ، لحظات با تو بودن ....


+ حرمت اینجاست ، اینجا توی این دل ...

یا حسین