خاک بر سر چشمانی که ...
در خوف تو ...
اشک نریزند ...

.
.
ﺍِﺭﺣَﻢ ﻣَﻦ ﺭَﺃﺱُ ﻣَﺎﻟِﻪِ ﺍﻟﺮَّﺟَﺎءُ ﻭَ ﺳِلاَﺣُﻪُ البُکَاء
ترحم کن بر کسی که سرمایه اش امید به
توست... و اسلحه اش گریه است ...
.
.
خدایا می شود ، این دلهایمان دیگر ...
سند بخورد شش دانگ ، به نام خودت ؟