خدا کنـد کسی
میــان ازدحـــام
گــم نشود ... !

+ با خـودم فـکر میـکنـم ، دو شـب دیگر
میخواهد زینب (س) چه کند ؟
هنـوز خبـر ندارد ماجرای خرابه را ... !
 امان از دلِ زینب (س)
یا حسین