دوباره شب ، و دوباره میروی

به خیمه تنهایی ت ...


بمیرم  آقا

میان این همه عاشق ، تو چقدر تنهایی ؟

چـقدر بعضی از شلوغی ها ، خلوت ند ...


+ جمعه های پی آ پی میگذرند ، و ما همچنان ظهور نکرده ایم  !
انتظار کشیدن برای ظهور تو ، کار اشتباهی ست ...
این که باید ظهور کند ، ما هستیم ، نه تو ...
اغثنی یا مولای ...