بیا و مرا ...
 از لیست بدهایت
خط بزن...
و در خوب های ت
بنویس ...

+ دوران مدرسه ، وقتی نام مان را در لیست بدها می نوشتند ، ساکت می شدیم و مظـلوم(!)
تا بلکه خط بخورد نام مان از لیست ... و اگر در  خوب ها اسم مان  را می نوشتند ؛دیگر هیج...
و اگر خداوند مرا از لیست بدهای ش جدا کند و.... ، چه شود ؟!

ارحم الراحمین...