حکایت عشق ...

درباره بلاگ
حکایت عشق ...

از پیــر مـــردی پرسیده اند
" عشق " چند حرف دارد ؟
گفـت : چــهــار حـــرف ...
بـه او خندیدند و رفـتـنـد ...
پیر مرد زیر لب هایش , " حسین " میگفت ...

یا حسین ...

- - - - - - -
پرسه های ذهن م در دنیای کوچک خیال م
دل نـوشت هـایی را به ارمغان می آورد کـه
آنها را در اینجا نشر میدهم ....

به امید گوشه چشمی ...

- - - - - -
برخی!
از مطالب با "خونِ دل" نوشته می شوند
لــطـفـــاً بــا "اشــکِ چشــم" بخـوانـیــد

- - - - - -

نشر مطالب بی ذکر منبع بلا مانع است ،
حلالِ جانتان ...

کربلایی باشید

راوی


بــا آل الله بــه بــدتـــرین وجــــه بـــرخـــورد کـــردنــد
مسلمان نماها می خواستن به آیه خدا عمل کنند :
" اشدا علی الکفار رحما بینهم... "


+ وقتی در روضه ها میگویند ، اهلِ بیتِ حسین(ع) را
بـــی معجـــر بیــن حــرامیــان برده اند ؛ انگاری جانم
می خواهد از تن م برود !
  کاش بمیرم ...
+ زینب(س) و یه مشت حرامی ...
یا حسین
عاشق

ح س ی ن