بــا آل الله بــه بــدتـــرین وجــــه بـــرخـــورد کـــردنــد
مسلمان نماها می خواستن به آیه خدا عمل کنند :
" اشدا علی الکفار رحما بینهم... "


+ وقتی در روضه ها میگویند ، اهلِ بیتِ حسین(ع) را
بـــی معجـــر بیــن حــرامیــان برده اند ؛ انگاری جانم
می خواهد از تن م برود !
  کاش بمیرم ...
+ زینب(س) و یه مشت حرامی ...
یا حسین