روزی با خون دادن ، خدایی می شدن
و امروز با اشک در خوف حق ، خدایی می شویم

اشک ، حلقه وصل عبد به معبود است ...

آسمانی ام کن