شما را...!

قم در آغوش کشیده است

یا شما قم را ... ؟!علاقه خاصی به حضرت معصومه (س) به شخصه دارم

یکی از مهترین دلایل ش ،‌ارتباط این بانو با حضرت مادر(س) هست

هر وقت بارگاه و عظمت ایشان را به نظاره می نشینم یادم می آید

قبر بی نام و نشان مادر ...