آنقدر که مشغول

نوشتن درد دل هایمان

شدیم که ...

دردِ دلِ پسر فاطمه ...

یادمان رفت....