آنقدر درد دارم ...
که از صدای ناله هایم ...
گریه ام می گیرد ..


درد عشقی کشیده ام که مپرس

زهر هجری چشیده ام که مپرس#عشق