ما را ادعا هست

اراده نیست !

بهانه است

اعتقاد نیست!