گفتم : حجاب باید به گونه ای باشد که تابلوی نقاشیِ متحرک در خیابان ها نبود ، بک گراند مشکی و رنگ و لعابِ رویین ...جلب توجه اش ، بیشتر است .

گفت : در این سن ، خب معمولا آدم دلش این سبک لباس پوشیدن را می خواهد !

گفتم : آدم در هر سنی که باشد ، خیلی چیزها دلش می خواهد ، اما قرار نیست به خواسته ی دلش برود بلکه به خواسته ی معبودش می رود ...


#دل_نرباییم !