هرچه دل بسته تر شوی ، دنیاییت بزرگ تر می شود ...

دنیا هم اگر برای ت بزرگ شود ، که واویلا ...


+ آدمی است دیگر ، گاهی دلش گیر میشود برای این و آن !

شهید از دل بستگی های خود بُریــد !
آنگاه ، به سوی معبودش پر کشید ...

+ مانده ام
خدا عاشق من است ، یا من عاشق خدا ؟

آسمانی ام کن ...