امشب بگیر از من

تمام دنیا را ...


سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی

ابوحمزه ثمالی