گفتند : دنیا چند حرف دارد ؟
گفتم : پنج حرف
به من خندیدند و رفتند
زیر لب هایم میگفتم :
ک ر ب ل ا

+ دنیای من , کربلا ست ...
یا حسین