حکایت عشق ...

درباره بلاگ
حکایت عشق ...

از پیــر مـــردی پرسیده اند
" عشق " چند حرف دارد ؟
گفـت : چــهــار حـــرف ...
بـه او خندیدند و رفـتـنـد ...
پیر مرد زیر لب هایش , " حسین " میگفت ...

یا حسین ...

- - - - - - -
پرسه های ذهن م در دنیای کوچک خیال م
دل نـوشت هـایی را به ارمغان می آورد کـه
آنها را در اینجا نشر میدهم ....

به امید گوشه چشمی ...

- - - - - -
برخی!
از مطالب با "خونِ دل" نوشته می شوند
لــطـفـــاً بــا "اشــکِ چشــم" بخـوانـیــد

- - - - - -

نشر مطالب بی ذکر منبع بلا مانع است ،
حلالِ جانتان ...

کربلایی باشید

راوی

این پست را که میخوانید ، حقیر در راه کربلا هست م ...

شرمندگی برای م بسیار است ... میدانی چرا ؟

یک نمــونه ؛ بــرای سفــرم وسایلِ راحتی را فراهم کرده ام

نکند سردم بشود , نکند خاری به پای م برود نکند نکند و ...

شرمنده از آن بانویی هست م که توشه راهشان

جز تازیانه و سیلی و ناسزا نبود ...


امان از دلِ زینب (س)

یا حسین

عاشق