این پست را که میخوانید ، حقیر در راه کربلا هست م ...

شرمندگی برای م بسیار است ... میدانی چرا ؟

یک نمــونه ؛ بــرای سفــرم وسایلِ راحتی را فراهم کرده ام

نکند سردم بشود , نکند خاری به پای م برود نکند نکند و ...

شرمنده از آن بانویی هست م که توشه راهشان

جز تازیانه و سیلی و ناسزا نبود ...


امان از دلِ زینب (س)

یا حسین