چقدر رقیه (س)

بوی فاطمه(س)

می دهد ...

.

سه ساله ی ، هجده ساله !

.

حیف بود اگر در کربلا

همچون فاطمه ایی نبود ...!


یا ح س ی ن