بیا

و مرا

از زندان خودم

نجات بده ...


یا بن الحسن ...