خدا می خواست به تو بال و پر بدهد...

گفت چشمت می زنند!

چادر داد ...


+ خواهر حجاب ت ...
یا زهرا (س)