چه کرده اند با تو ...ای ماه ...

که 

قد یک ستاره

شده ایی ؟

.


بیا برگرد خیمه ، ای همه کس و کارم ...

ع ل م د ا ر ....