هــر روز مـی گــویــیــم شهــدا شـرمنـــده ایـیـم
پلمپ میکنند ، و ما دگر بار میگوییم شرمنده اییم
گــویی بــایــد شرمندگی مان ، همیشگی باشد
تا روز موعود ....


 + او تنهایی به نامش الصاق شده است
ما تنهایی خودمان را به دوش میکشیـم
و او تـنــهــایــی همـــــه ی مـــــا را ...
اغثنی یا مولای ...