کـاروان را به سوی مدینه روانه کرده اند

فقط از جمع شان کودکی کم شده ...!


تمام صحرا برای زینب(س) خاطره انگیز است

تازیانه ، سیلی و ... دوباره در مقابل چشمانش نمایان می شوند

خدا لعنت کند زجر را ... زخمی که او زد هیچ کس نزد ...

می گویند وقتی کودک را از میان صحرا برگرداند

گِــره خـورده بـود ، چند تارِ مــو به دستانش...


درک نمی کنیم داغ های زینب (س) را...

بانو ببخشمان اگر همچنان نفس میکشیم ...

امان از دلِ زینب (س)

یا حسین