این روزها....

صدای در که می آید....

آ ت ش ..... م ی گ ی ر م....


+ مگر جای یاس

میان در و دیوار است ؟

بمیرم برایت مادر ...