چـه کسی میـدانـد
حال عاشقی را که
 نـمـیدانـد معبـودش
او را پذیرا هست یا خیر‌؟

با خود تکرار میکنم این ها را :
+ الهی‌ هب‌ لی‌ کمال‌ الانقطاع‌ الیک‌ ...
+ اللهم انی أسألک حبک وحب من یحبک
و حب کل عمل یوصلنی إلى قربک
...
+ اللهم وفـقـنـا لـمـا تـحب و تـرضـی ...
در به در شده ام این روزها
شعله ی عشقی به وجودم افتاده است
که مرا می سوزاند ...
+ محتاجم بر عشق ت ...

آسمانی ام کن ...