کــرب و بـلا جــز مشتــی خــاک بــی ارزش نبـود

این خون حسین(ع) بود که عشق را به این خاک

تزریق کرد و شد آنچه که هست ....


یا حسین