عــاشق دل ش در دست مـعشــوق اســـت

خوشا آن عاشقی که معشوق ش تو باشی

حسین ...

-

چشم انتظارم برای وصل ، وصل عاشق به معشوق

منتـظـر بــرای دیــدنِ کـــربــلای حضـرت عشق ...

 +

کربــلا

گـاهی کلمــات هــم کـم مــی آورنـــد

نمیدانی در وصف او چه باید نوشت ...

دلتنـگِ او کــه بــاشی ، عاشق می شوی ؛ عاشق که بشوی

تازه میفهمی درد را ...

درد عشق , آن هم واقعی ، نه این عشق های آبکی دوران ما ...

یا حسین ...