پایان نامه  عشق زینب(س) به حسین (ع)

اسارت بود...


+ تاوان عاشقی را , زینب (س) اینگونه پس داد ... 

یا حسین