سال 61 هجری

به حسین بن علی نامه دادند که حسین جان

یک کلام ، تو عشق مایی ... بیا ...

او هم رفت ولی ...

با عشق های آبکی مواجه شد و جز نامردی چیزی ندید...

...

حال ؛ سال 1435 میگوییم

یک کلام ، یابن الحسن ، تو عشق مایی ... بیا ...

و اگـر ، او روزی بـیـایــد

ما چکار خواهیم کرد ؟

...


من را در به در خودت کن

یا بن الحسن ...