ما نمی دانستیم بانو جان
 که حرمــت پایگاه تجمع یاران آخرالزمانی
امام زمان(عج) خواهد شد...

+ دلم در دمشق است ...
کلنا عباسک یا زینب(س)