غرورِ بانویی
میان 
ازدحام شکست ...

+ فکرش را کنید
 جایگاهتان روزی در آغوش فرستاده ی خدا باشد
و آن همه عظمـت داشته باشید
رویِ تان را آفتاب هم ندیده باشد
و روزی دِگـر در بازار شام بدتـرین
اهـــانت هـا بـــه شمــا بشـــود
بــــــی معـــجــر بـــــشـویـــــــد
اطرافتان همه هل هله کنن
بــــزنـــن و رقـــاصــی کنــن
شما را به یکدیگر نشان بدهند
و ...
غرورِ شما جریحه دار نمی شود ؟
امان از دل زینب (س)
یا حسین