فکرم را این روزها

آن گدایی تسخیر کرده است که در سوز سرما

به انتظار تومنی ، نشسته است ...

ولی من در جای گرم و نرم خود

حتی فکر امام زمان(عج) خود را هم نمیکنم !!


+ چقدر با امام زمان (عج) خودت رفیقی ؟


+ حال آدمی را دارم که در انبوهی از جمعیت

تنهاست ...

دنبــال تــو ام یابن زهرا

من مال تو ام یابن زهرا